Co je GisOnline.cz:

GisOnline.cz je webová mapová aplikace, která umožňuje rychlou práci s nepřeberným množstvím geografických dat, včetně aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou databází katastru nemovitostí. Prostřednictvím modulu DTM GisOnline.cz v jednotném výměnném formátu umožňuje předávat a také přijímat data do digitální technické mapy krajů.

Společnost TopGis poskytuje klientům stoprocentní podporu ke splnění povinností vlastníka části dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k DTM (role Editora). Webová mapová aplikace GisOnline.cz mimo jiné vede pasporty či inventury majetku v podobě, jak je potřebují zákazníci pro efektivní správu majetku, rozhodování a prezentaci.

GisOnline - pasport majetku
GisOnline - Snímky z mobilního mapování

Klíčové funkce GisOnline.cz:

Rychlá a efektivní práce s daty

Všechna potřebná geografická data jsou dostupná v jednom prostředí, data jsou distribuována z vlastního datového úložiště a optimalizována na rychlou odezvu, pro garanci rychlosti přístupu k datům hostujeme na tomto úložišti i data zákazníků.

Komunikace a prezentace

GisOnline.cz nabízí prezentaci ve veřejných projektech i práci v projektech uživatelských skupin s přihlášením. Přístup k datům je řízen na základě uživatelských účtů, které definují nejen kdo co vidí, ale také, jak může s daty nakládat. Pro snadné zaznamenání myšlenek je všem přístupná vrstva kreslení a poznámky.

Správa, editaci a aktualizace dat

Datové vrstvy mohou uživatelé editovat přímo v aplikaci po internetu. Není třeba žádný další speciální software. Typickým příkladem je správa pasportů. Data jsou skrze GisOnline.cz editována přímo na serveru a změny v geometrii i atributech se dynamicky aktualizují všem uživatelům.

Add-on modul PANORAMA rozšiřuje pořizování a správu dat ze země o plně 3D digitalizaci z panoramatických snímků mobilního mapování. Nástroje umožňují jak digitalizaci dat, tak oměřování objektů. Intuitivní nástroje zpřístupňují práci ve 3D i laikům. TopGis disponuje mobilním snímkovacím systémem s mimořádným rozlišením panoramatických snímků, který dokáže libovolnou obec nasnímkovat během jednotek hodin.
Následné geodetické vlícování a sešití panoramat umožňuje nejen 360° prohlížení lokality a přiblížení detailů z okolí silnice. Na vzdálenost do 20 metrů lze s přesností na jednotky centimetrů měřit objekty a polohově je umisťovat (X,Y,Z). GisOnline.cz s panoramatickými snímky je tak neocenitelným pomocníkem při passportizacích.

Add-on modul ŠIKMÉ SNÍMKY rozšiřuje od roku 2017 pořizování dat ze vzduchu o práci s 3D digitalizovanými daty šikmých leteckých snímků. Nástroje umožňují pohled do vnitrobloku měření i polohové umisťování objektů. GisOnline.cz s aktualizovanými šikmými snímky je neocenitelným pomocníkem při územním plánování, či pasportizacích

Vyhledávání v aktuální databázi KN

Add-on modul nabízí přehledný a jednoduchý formulář pro vyhledávání v databázi KN ČÚZK podle mnoha kritérií. Databáze KN je jednou měsíčně aktualizovaná.

GisOnline - katastr nemovitostí

Digitální technická mapa města, obce, či areálu

Gisonline.cz prostřednictvím modulu DTM poskytuje komplexní podporu pro tvorbu a správu Digitální technické mapy (DTM) na úrovni obcí a měst, ale také vlastníkům, správcům a provozovatelům technické a dopravní infrastruktury. Data z krajské DTM publikujeme jako vrstvy ve webové mapové aplikaci Gisonline s možností exportu do různých formátů. Jakákoliv nově pořízená data za vás převedeme do jednotného výměnného formátu a doručíme do databáze DTM.

TopGis vám od roku 2024 pomůže se všemi povinnostmi DTM. S modulem DTM Gisonline na sebe převezmeme všechny vaše závazky podle Vyhlášky o digitální technické mapě 393/2020 Sb. Rádi vám rovněž dle vaší objednávky zajistíme pořízení pasportů dopravní infrastruktury s parametry DTM, pasportů dopravního značení, či veřejného osvětlení, které můžete dále prohlížet a spravovat v mapách Gisonline.

Veškerá práce s mapovou aplikací a databázemi probíhá přes webový prohlížeč a není tedy nutné instalovat žádné licencované programy. Naše řešení je jednoduché a je plně provozováno jako služba s uložením dat v robustním datovém centru TopGis.

Do projektů standardně zpřístupňujeme ze svých serverů tato data z celé ČR:

Stavební objekty:

– způsob využití objektu
– stavební konstrukce objektu
– způsob vytápění objektu
– připojení objektu ke kanalizaci
– připojení objektu na vodovod
– vybavení objektu výtahem
– počet bytů stavebního objektu

Parcely:

– definiční body parcel (parcelní čísla)
– parcely ve vlastnictví obce
– hranice parcel
– parcely podle způsobu využití
– parcely podle druhu pozemku

Administrativní jednotky:

– adresní místa (číslo popisné)
– ulice
– základní sídelní jednotky
– katastry
– obce
– obce s rozšířenou pravomocí kraje

Katastrální mapa (rastrová, černá i bílá)

Věcná břemena (na části parcely, na celé parcele)

Panoramatické snímky mobilního mapování

Ortofotomapa ČR TopGis 12,5 cm (pravidelně aktualizovaná)

Základní a podkladová rastrová mapa TopGis

Vyhledávání v databázi KN (pro obce automaticky zdarma) podle:

– IČ/rodné číslo
– katastrální území
– LV (list vlastnictví)
– druh číslování parcel
– čísla parcel
– výměra (m2), (větší, menší, rovno)
– druh pozemku
– využití pozemku
– využití nemovitosti
– způsob ochrany

Chci další informace

Zanechte nám Váš kontakt. Ozveme se Vám a společně vymyslíme ideální řešení přímo pro Vás.