Krajský úřad Jihomoravského kraje – Pilotní projekt pokročilé pasportizace a informačního modelování (BIM). V rámci pilotního projektu areálu nemocnice jsme na jaře 2020 dodali několik datových sad jak pro podporu facility managementu, tak pro budoucí projekční práce. Primárním vstupem byla data z laserového skenování, což byla jediná možná metoda sběru dat při plném provozu nemocnice. Výstupem byl pokročily pasport s připojenými databázovými informacemi a fotodokumentací a rovněž 3D data objektu ve výměnném formátu IFC pro BIM.

Pro Státní zemědělský intervenční fond jsme v létě 2016 snímkovali za účelem kontroly dotací na zemědělských plochách. Následně jsme vyráběli ortofotomapy v rozlišení 15cm/pixel a to nejen v RGB ale i CIR.

Město Krnov jsme snímkovali v letních měsících 2016 a pro oblast města jsme vyrobili barevnou ortofotomapu ve výsledném rozlišení 10cm/pixel.

Pro Českou geologickou službu jsme v rámci projektu „ArcheoMontan 2018“ provedli na jaře 2016 letecké laserové skenování v oblasti Krušných Hor. Skenovali jsme s hustotou bodů 6 bodů/m2. Z naskenovaných dat jsme vyrobili podrobný digitální model reliéfu v prostorovém rozlišení 1m na jeden obrazový bod.

V letošním roce jsme vyráběli jarní i letní ortofotomapu v Praze. V Brně jsme na jaře vyrobili mimovegetační ortofotomapu. Území jsme snímkovali s vysokým překrytem, abychom mohli vytvořit velmi kvalitní ortofotomapu ve výsledném rozlišení 10cm/pixel.

Městu Židlochovice jsme dodali naše vytištěné aktuální ortofotomapy pro území obce s rozšířenou působností. Různé mapy byly tištěny v rozměrech až 3×2 metry, aby mohly zútulnit zasedací místnost úřadu. Podkladová ortofotomapa byla doplněna o další informace – například: územní hranice sousedních měst, jejich znaky atp.

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. jsme z naší nové ortofotomapy ČR zauktualizovali jejich rastrovou mapu clutter (využití území) a jejich starší 3D vektorové databáze budov. Nově jsme provedli aktualizaci jejich rastrového model terénu. Všechna uvedená data společnost Vodafone používá pro optimalizaci a vylepšení pokrytí signálem pro telefony a bezdrátový internet.

Pro magistrát města Brna jsme vytvořili rastrový model povrchu města Brna na ploše 260 m2 s pixelem 1 metr. Model povrchu má mnohostranné použití. Lze z něj odvozovat výšky budov a vegetace, provádět analýzy přímé viditelnosti pro architektonické studie a posuzování vhodnosti výstavby nových výškových staveb, provádět analýzy radiové viditelnosti pro plánování radiového spojení a šíření bezdrátového internetu, s vhodně zvolenou symbologií je model povrchu velmi zajímavým mapovým podkladem.

Pro krajský úřad MSK jsme pro zpracovali aktualizaci jejich vektorové databáze pokryvu a užití krajiny v rozsahu celého kraje. K aktualizaci jsme využili naši novou ortofotomapu MSK ze snímkování v roce 2015. Aktualizovaná vektorová databáze navazuje na několik starších časových řad a umožňuje provádět analýzy změn v krajině, dokumentovat úbytek krajinných prvcků, rozrůstání měst a velmi názorně dokumentuje boom obřích hal kolem dálnic a průmyslových aglomerací.

Společnosti ArcelorMittal jsme poskytli ortofotomapu 12,5 cm pro oblast závodu a jeho okolí do interního informačního systému.

Pro Českou geologickou službu jsme prováděli diferenciální překreslení družicových snímků ALOS Palsar pro jejich projekty v Africe, ze kterých odvozují mj. zásoby podzemní vody.

Pro národní park Podyjí jsme zpracovali pilotní projekt leteckého lidarového snímání části lokality. Data z leteckého lidaru budou použita k ověření detailního mapování.

Společnosti Seznam.cz, a.s. dodáváme ortofotomapy, panoramata a šikmé letecké snímky pro portál mapy.cz. Technologií šikmého snímkování jsme za dobu naší spolupráce nasnímali a zpracovali již přes 100 měst a obcí. Tyto podklady umožňují internetovým uživatelům pohodlně zkoumat Českou republiku a plánovat své cesty tak, jak to dříve nebylo možné. Seznam.cz byl s našimi výstupy spokojený natolik, že projevil zájem k majetkovému vstupu do naší společnosti, ke kterému došlo ke konci roku 2014.

Pro UNIPETROL, a.s. jsme letecky nasnímkovali Chempark Záluží. Z pořízených leteckých snímků jsme vyhotovili barevnou ortofotomapu předmětného území s rozlišením 10 cm/pixel. Zároveň s ortofotomapu jsme zajistili i šikmé letecké snímky areálu a to prostřednictvím bezpilotního vrtulníku.

Našemu klientovi, městu Nymburk, dodáváme hned několik geoinformačních služeb a dat. Nejprve jsme letecky nasnímali celé území obce s rozšířenou působností a z těchto snímků jsme vyhotovili ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/pixel společně s podrobnější ortofotomapou jen pro území města s rozlišením 5 cm/pixel. Tyto ortofotomapy byly následně zpracovány jako datové vrstvy, se kterými lze pracovat skrze náš software GisManager. Město je společně s panoramatickými snímky využívá pro správu svého majetku.

Městu Přeštice jsme za pomoci našeho systému pro mobilní mapování nasnímali panoramatické snímky celého města. Tyto snímky jsme následně zpracovali jako datovou vrstvu zobrazitelnou skrze naši webovou aplikaci GisOnline. Námi pořízená data jsme dále použili jako podkladovou vrstvu pro zhotovení pasportu svislého dopravního značení města, ke kterému má nyní město přístup opět skrze naši aplikaci GisOnline.

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje jsme za účelem vybudování záložního bezdrátového propojení a připojení požadovaných objektů k internetu zpracovali analýzu viditelnosti mezi objekty zřizovaných organizací. Součástí analýzy bylo určení vhodných míst pro umístění přijímačů a vysílačů. Analýza byla provedena nad velmi přesným modelem povrchu včetně vegetace, který jsme zhotovili autokorelací z šikmých leteckých snímků.

V roce 2014 jsme letecky nasnímali celý Mikroregion Polabí a z těchto snímků následně vyhotovili ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/pixel společně s další mapovou vrstvou dokumentující turistické trasy regionu. Naši ortofotomapu si můžete prohlédnout na mapovém portálu klienta určeném pro turisty.

V rámci aktualizace pasportu veřejné zeleně pro město Hradec Králové jsme vyhodnocovali zdravotní stav solitérních stromů z pořízených leteckých snímků CIR (snímků z infračerveného spektra). Tento náš výstup následně slouží jako podklad pro dendrologické vyhodnocení zdravotního stavu vegetace in situ.

Pro město Sokolov jsme realizovali letecké snímkování ve viditelném a také infračerveném spektru (CIR). Z leteckých snímků ve viditelném spektru jsme vyhotovili ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/pixel a ze snímků pořízených v infračerveném spektru jsme provedli vyhodnocení zdravotního stavu přibližně 6 000 stromů. Pro město jsme také zpracovali historickou ortofotomapu ze snímků z roku 1982.

V roce 2014 jsme letecky snímkovali město Kuřim a vytvořili jsme pro něj barevnou ortofotomapu s rozlišením 5 cm/pixel. Z pořízených snímků jsme dále aktualizovali a zpřesnili digitální model terénu na území města, ten je určen pro následné další analýzy a rozhodovací procesy organizace.

Pro město Liberec jsme z historických leteckých snímků z let 1970 až 1979 vyrobili historickou ortofotomapu s rozlišením 50 cm/pixel. Historické snímky nám poskytl Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška.

Městu Litoměřice jsme poskytli základní mapu celého území obce s rozšířenou působností z portálu mapy.cz. Město má tak k dispozici vždy aktuální geografická data, která používá například jako podklad v informačních panelech rozmístěných po celém městě.

Translate »