Pasportizace je jedna z klíčových činností pro správu majetku. V rámci naší specializace poskytujeme služby spjaté se sběrem a zpracováním dat pro prostorové pasporty zobrazené v podobě vrstvy v geoinformačních programech (GIS). Profesionálně zpracovaný pasport Vám pomůže:

 • Získat dokumentovaný přehled o aktuálním stavu Vašeho majetku
 • Snížit náklady na údržbu, obnovu a opravy Vašeho majetku
 • Vyhovět např. zákonu č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Pro naše zákazníky zpracováváme pasporty:

 • plán zimní údržby
 • technický stav komunikací
 • místní a účelové komunikace
 • dopravní značení vč. rozhodnutí o umístění dopravního značení
 • náležitosti dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • stromy, skupiny stromů, keře a keřové porosty (výška, výška koruny, zdravotní stav, četnost údržby)
 • zelené plochy (sklonitost, frekvence údržby)
 • záhonky (frekvence údržby, plocha, zálivka)
 • městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště atd. (stav, údržba, popis)
 • digitalizace jednotlivých hrobových míst
 • identifikace a vyhledávání hrobových míst dle číselného klíče i dle jména
 • hrobové karty dle požadavku zákazníka v souladu s platnou legislativou a detailními informacemi
 • připojení jednotlivých nájemních smluv (dodané skeny)
 • připojení fotodokumentace ke každému hrobu
 • možnost nastavení a inline editace doby pronájmu hrobového místa
 • upozornění na blížící se konec pronájmu formou emailové zprávy
 • grafické zobrazení volných hrobových míst
 • ortofotomapa hřbitova vysokého rozlišení
 • možnost sdílení informací občanům na webových stránkách
 • kategorizace
 • bezbariérovost
 • technický stav
 • fotodokumentace
 • doprovodné svislé a vodorovné značení
 • umístění
 • typ nosiče reklamního značení
 • fotodokumentace
 • provozovatel
 • plocha reklamního poutače
 • sběr a zpracování dat dle datových modelů a potřeb správce/provozovatele inženýrských sítí a infrastruktury
 • převod a sjednocení dat z různých datových zdrojů (archiv, geodetické zaměření, výkresová dokumentace)
 • naplnění databáze povinnými atributovými (technickými) údaji
Pasport dopravního značení
Pasport komunikací

Naše řešení

Dle požadavků a účelu s jakým má být pasport dále využíván volí náš tým odborníků optimální technologii sběru a zpracování dat. Formát výstupů vždy uzpůsobujeme Vašim potřebám a softwarovému vybavení. Věřte profesionálům a kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou.

Jeden příklad za všechny

Našemu klientovi, městu Nymburk, dodáváme hned několik geoinformačních služeb a dat. Nejprve jsme letecky nasnímali celé území obce s rozšířenou působností a z těchto snímků vyhotovili ortofotomapu s rozlišením 12,5 cm/pixel společně s podrobnější ortofotomapou jen pro území města s rozlišením 5 cm/pixel. Tyto ortofotomapy jsme následně zpracovali jako datové vrstvy, s kterými lze pracovat skrze náš software GisManager. Město je společně s panoramatickými snímky využívá pro správu svého majetku.

?  Máte zájem o zpracování pasportu? Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou!

Translate »