Pro provozovatele serveru www.topgis.cz a www.gisonline.cz, společnost TopGis, s.r.o., IČ 29182263, se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, je ochrana osobních údajů zákazníků jednou z nejvyšších priorit. Společnost TopGis, s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Tyto informace o ochraně osobních údajů poskytují zákazníkům společnosti TopGis, s.r.o a návštěvníkům internetových stránek provozovaných na serveru www.topgis.cz a www.gisonline.cz informace o tom, jaké osobní údaje společnost TopGis, s.r.o. o fyzických osobách při poskytování svých služeb zpracovává, k jakým účelům a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracovává a komu a z jakého důvodu může osobní údaje společnost TopGis, s.r.o. předat jiným subjektům. Společnost TopGis, s.r.o. těmito informacemi o ochraně osobních údajů rovněž informuje o tom, jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů fyzickým osobám náleží.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje společnost TopGis, s.r.o. zpracovává

Nařízení definuje osobní údaje jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby („údaje“).

Společnost TopGis, s.r.o. v souvislosti s poskytováním služeb svých služeb zpracovává o fyzických osobách:

1. Údaje zákazníků, které jsou fyzickými osobami, a uživatelů aplikace GisOnline.cz, a to:

 • jméno a přijmení,

 • e-mail,

 • telefon,

 • doručovací adresa,

 • fakturační adresa,

 • IČ v případě osob samostatně výdělečně činných,

 • bankovní spojení.

Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na základě které Vám budeme poskytovat naše služby. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vašich plateb za poskytované služby, pro daňové a účetní účely, ke komunikaci s Vámi, vymáhání případných dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

2. Údaje fyzických osob získávané při snímání mapových dat.

Za účelem poskytování našich služeb provádíme snímkování mapových dat. V případě nezáměrně zachycené podobizny fyzické osoby je zpracovávaným osobním údajem tato podobizna fyzické osoby.

Níže v těch informacích uvádíme, jak se na nás můžete obrátit za účelem jejího rozmazání tak, aby Vaše podobizna ztratila povahu osobního údaje ve smyslu Nařízení.

3. Údaje fyzických osob získávané z katastru nemovitostí, a to:

 • jméno a přijmení,

 • adresa,

 • vlastnické právo fyzické osoby.

Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, a to pro propojení map s katastrem nemovitostí.

Povinné zpracování osobních údajů

Pro účely plnění smlouvy, ze zákonných důvodů a pro ochranu oprávněných zájmů společnosti TopGis, s.r.o. zpracováváme Vaše údaje bez nutnosti souhlasu s tímto zpracováním. Poskytnutí takových údajů je povinné a nelze jej odmítnout. Bez poskytnutí údajů nutných k těmto účelům není možné poskytovat naše služby.

Společnost TopGis, s.r.o. tak nepotřebuje Váš souhlas se zpracováním údajů pro tyto účely:

 • zajišťování poskytování služeb, platebních transakcí – plnění smlouvy, oprávněný zájem,

 • procesy spojené s identifikací zákazníka – plnění smlouvy,

 • plnění zákonný daňových povinností – plnění zákonných povinností,

 • pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány, pro účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení – plnění zákonných povinností,

 • vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti TopGis, s.r.o. o uzavření či neuzavření další smlouvy – oprávněný zájem,

 • vymáhání dluhů a další zákaznické spory – oprávněný zájem,

 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti TopGis, s.r.o. – oprávněný zájem,

 • evidence dlužníků – oprávněný zájem.

Společnost TopGis, s.r.o. zpracovává tyto údaje v nezbytném rozsahu pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou údaje vymazány.

V případě poskytování služeb zákazníkům, kteří jsou fyzickými osobami, a poskytování služeb spočívající ve snímkování mapových dat a propojení map s katastrem nemovitostí, společnost TopGis, s.r.o. zpracovává údaje nutné pro uzavření smlouvy a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností TopGis, s.r.o. po dobu 15 let ode dne ukončení poskytování služby.

V případě jednání mezi společností TopGis, s.r.o. a potencionálním zákazníkem, případně návštěvníkem internetových stránek provozovaných na serveru www.topgis.cz, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost TopGis, s.r.o. zpracovává poskytnuté údaje po dobu 10 let od příslušného jednání.

Společnost TopGis, s.r.o. archivuje vystavené faktury v souladu s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Dobrovolné zpracování osobních údajů

Společnost TopGis, s.r.o. pro žádné zpracování údajů fyzických osob nepotřebuje Váš souhlas. V případě, že Vás budeme chtít kontaktovat s vhodnými obchodními a marketingovými nabídkami, bude nutné, abyste nám k takovému zpracování údajů udělili souhlas. Bez Vašeho souhlasu k takovému zpracování údajů nedojde.

V případě vyslovení souhlasu s marketingovým oslovením společnost TopGis, s.r.o. zpracovává tyto údaje po dobu uvedenou v souhlasu.

Proces odvolání souhlasu

V případě dobrovolného zpracování údajů jste oprávněni Váš souhlas se zpracováním údajů k obchodním a marketingovým účelům kdykoliv odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu nebo na zákaznické lince +420 533 441 511, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na adresu sídla společnosti TopGis, s.r.o.

Sdílení osobních údajů s dalšími subjekty

Společnost TopGis, s.r.o. při plnění závazků ze smluv využívá specializované a odborné služby jiných subjektů, které mají v případě předání údajů od společnosti TopGis, s.r.o. jakožto správce osobních údajů postavení zpracovatelů osobních údajů. Mezi společností TopGis, s.r.o. a těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, ve kterých jsou upraveny povinnosti zpracovatelů k ochraně a zabezpečení údajů. Zpracovatelé zpracovávají údaje o fyzických osobách pouze v rámci pokynů od společnosti TopGis, s.r.o. a nesmí je využít jinak. Jedná se zejména o účetní, daňové a ekonomické poradce, provozovatelé poštovních služeb a advokáty.

Společnost TopGis, s.r.o. při plnění svých zákonných povinností předává údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost TopGis, s.r.o. zpracovává údaje manuálně i automatizovaně a o všech těchto činnostech vede evidenci.

Práva subjektů údajů dle nařízení

Subjekt údajů má s účinností GDPR ode dne 25. 5. 2018 následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům:

 • subjekt údajů má právo získat od společnosti TopGis, s.r.o. potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

Právo na informace:

 • subjekt údajů má právo na informace o účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, úmyslu předat osobní údaje do třetí země, plánované době, po kterou budou osobní údaje u společnosti TopGis, s.r.o. uloženy, o právech vyplývajících pro subjekt údajů z nařízení, o tom, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje společnosti TopGis, s.r.o. poskytnout a jaký je důsledek jejich neposkytnutí, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Právo na opravu nepřesných údajů:

 • subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Společnost TopGis, s.r.o. vždy provede opravu, s ohledem na dané technické možnosti, bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz:

 • subjekt údajů má právo na výmaz takových osobních údajů, které se ho týkají, a společnost TopGis, s.r.o. je povinna tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu, s ohledem na dané technické možnosti, vymazat: a) pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují důvody pro zpracování, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti společnosti TopGis, s.r.o. To neplatí v případě, že společnost TopGis, s.r.o. potřebuje tyto údaje pro plnění právních povinností, pro účely archivace, výkon nebo obhajobu právních úkonů či z důvodu veřejného zájmu.

Právo na omezení zpracování:

 • subjekt údajů má právo, aby společnost TopGis, s.r.o. dočasně omezila zpracování osobních údajů, pokud popře přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost:

 • subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti TopGis, s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost TopGis, s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Společnost TopGis, s.r.o. je oprávněna nevyhovět žádosti subjektu údajů v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo vznést námitku:

 • subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti TopGis, s.r.o. Společnost TopGis, s.r.o. je oprávněna takové osobní údaje zpracovávat přes vznesenou námitku jen, pokud prokáže oprávněné důvody zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

 • subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely a souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu kdykoliv odvolat, a to srozumitelným a určitým projevem vůle, prostřednictvím e-mailu, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném individuálním rozhodování:

 • subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobných způsobem významně dotklo. Společnost TopGis, s.r.o. žádné automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů neprovádí.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokyny pro uživatele aplikace GisOnline.cz

Při vkládání vlastních fotografií do aplikace se zavazujete dodržovat tyto pokyny:

 1. Nesmíte zveřejnit snímky pořízené uvnitř soukromých obytných prostor nebo na jiných veřejně přístupných prostor či v místech, kde se fotit nesmí. Fotografie zachycující osobní údaje jiných fyzických osob (podobizna, SPZ, …) není možné zveřejňovat bez jejich souhlasu, došlo by k porušení ochrany osobních údajů.
 2. Prvky na snímcích Vámi poskytnutých společnost nerozmazává, protože společnost TopGis, s.r.o. tento obsah nevlastní.
 3. Společnost TopGis, s.r.o. si vyhrazuje právo odstranit obsah, a to i v reakci na podněty uživatelů.

V případě, že při používání aplikace, narazíte na snímek, na kterém Vás bude možné identifikovat, a budete jej chtít odstranit, informujte nás o tom e-mailem gdpr@topgis.cz.