Co je Skyline TerraExplorer:

Skyline je GIS aplikace, která umožňuje komfortní práci s 3D geografickými daty, zejména s realistickým 3D modelem lokality z leteckých měřičských snímků rozlišení 5 cm/px a umožňuje připojit nepřeberné množství vrstev a posuzovat v nich komplexně situaci libovolně velkých lokalit.
Skyline je využíván profesionály jako lokálně instalovaný TerraExplorer Desktop, nebo jako služba TerraExplorer for Web, přičemž náhled s limitovanými funkcemi je umožněn i prostřednictvím TerraExplorer Viewer.

Fotorealistický 3D model města

 Klíčové možnosti Skyline TerraExplorer

Pořízení dat a vygenerování fotorealistického 3D modelu lokality

Jako poskytovatel leteckého snímkování pro vás pořídíme šikmé a kolmé letecké snímky lokality. Pomocí specializovaného SW vygenerujeme přesný 3D model lokality (obce, města, kraje). Zajistíme interaktivní vizualizaci 3D modelu a připojení libovolných vrstev (sítě, katastr, pasporty). Data jsou optimalizovaně distribuována z datového úložiště TopGis, nebo mohou být provozována i lokálně.

Profesionální práce s přesnými daty 

Každá budova je ve 3D samostatným objektem, který lze upravovat, mazat, přepisovat. K realistickým 3D datům lze připojit libovolná geografická data, např. 3D modely budov, záplavové mapy, pasporty, adresní body či body zájmu, technické sítě či mapy katastru nemovitostí. Funkce pak umožňují řešit přímou viditelnost z jakéhokoli místa, nebo budovy. Velmi jednoduše lze posuzovat rozhledovou situaci, plánovat zastínění okolí novými objekty a podobně. Na všech objektech je možné měřit (výšku, šířku, plochu).

Prezentace a vizualizace

Data ve Skyline TerraExplorer mohou být využívána jako podklad pro řešení změn lokalit, nebo i pro projednávání změn městských či krajských územních plánů. Prostřednictvím webu lze publikovat profesionální projekty i široké veřejnosti. Samozřejmostí je využití fotorealistického 3D modelu k propagaci města.

Viditelnost z vybraného bodu 3D modelu

Hlavní využití interaktivní 3D vizualizace z reálných dat

 • Městské a dopravní plánováníOpen or Close

  – přehledné projektování ve 3D
  – praktické posouzení vlivu stavby na okolí
  – jednoduchá prezentace a vizualizace ohromujících detailů

 • Obrana a bezpečnostOpen or Close

  – geoprostorově přesný 3D obraz lokality
  – možnost přesného plánování misí i tréninku
  – plánování mimořádných situací umožňuje lepší výsledek

 • Průmyslová řešeníOpen or Close

  – optimalizujte zdroje a rozsah vašeho projektu
  – plánujte a spravujte např. vaši těžbu z jednoho místa
  – analyzujte změny a minimalizujte vliv na okolí

 Vyzkoušejte si Skyline

Vyzkoušejte si 3D vizualizaci. Ozvěte se nám přes kontaktní formulář a my vám zpřístupme demo 3D vizualizace.

  Co je GisOnline:

GisOnline je webová mapová aplikace, která umožňuje rychlou práci s nepřeberným množstvím geografických dat, včetně aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou databází katastru nemovitostí.

 Klíčové funkce GisOnline

Rychlá a efektivní práce s daty

Všechna potřebná geografická data jsou dostupná v jednom prostředí, data jsou distribuována z vlastního datového úložiště a optimalizována na rychlou odezvu, pro garanci rychlosti přístupu k datům hostujeme na tomto úložišti i data zákazníků.

Komunikace a prezentace

GisOnline nabízí prezentaci ve veřejných projektech i práci v projektech uživatelských skupin s přihlášením. Přístup k datům je řízen na základě uživatelských účtů, které definují nejen kdo co vidí, ale také, jak může s daty nakládat. Pro snadné zaznamenání myšlenek je všem přístupná vrstva kreslení a poznámky.

Správa, editaci a aktualizace dat

Datové vrstvy mohou uživatelé editovat přímo v aplikaci po internetu. Není třeba žádný další speciální software. Typickým příkladem je správa pasportů. Data jsou skrze GisOnline editována přímo na serveru a změny v geometrii i atributech se dynamicky aktualizují všem uživatelům.

Add-on modul PANORAMA rozšiřuje pořizování a správu dat ze země o plně 3D digitalizaci z panoramatických snímků mobilního mapování. Nástroje umožňují jak digitalizaci dat, tak oměřování objektů. Intuitivní nástroje zpřístupňují práci ve 3D i laikům. TopGis disponuje mobilním snímkovacím systémem s mimořádným rozlišením panoramatických snímků, který dokáže libovolnou obec nasnímkovat během jednotek hodin.
Následné geodetické vlícování a sešití panoramat umožňuje nejen 360° prohlížení lokality a přiblížení detailů z okolí silnice. Na vzdálenost do 20 metrů lze s přesností na jednotky centimetrů měřit objekty a polohově je umisťovat (X,Y,Z). GisOnline s panoramatickými snímky je tak neocenitelným pomocníkem při passportizacích.

Add-on modul ŠIKMÉ SNÍMKY rozšiřuje od roku 2017 pořizování dat ze vzduchu o práci s 3D digitalizovanými daty šikmých leteckých snímků. Nástroje umožňují pohled do vnitrobloku měření i polohové umisťování objektů. GisOnline s aktualizovanými šikmými snímky je neocenitelným pomocníkem při územním plánování, či pasportizacích.

Vyhledávání v aktuální databázi KN

Add-on modul nabízí přehledný a jednoduchý formulář pro vyhledávání v databázi KN ČÚZK podle mnoha kritérií. Databáze KN je jednou měsíčně aktualizovaná.

Do projektů standardně zpřístupňujeme ze svých serverů tato data z celé ČR:

 • Pohledy na data RUIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) – denní aktualizaceOpen or Close

  Stavební objekty:

  – způsob využití objektu
  – stavební konstrukce objektu
  – způsob vytápění objektu
  – připojení objektu ke kanalizaci
  – připojení objektu na vodovod
  – vybavení objektu výtahem
  – počet bytů stavebního objektu

  Parcely:

  – definiční body parcel (parcelní čísla)
  – parcely ve vlastnictví obce
  – hranice parcel
  – parcely podle způsobu využití
  – parcely podle druhu pozemku

  Administrativní jednotky:

  – adresní místa (číslo popisné)
  – ulice
  – základní sídelní jednotky
  – katastry
  – obce
  – obce s rozšířenou pravomocí kraje

 • Veřejná WMSOpen or Close

  Katastrální mapa (rastrová, černá i bílá)

  Věcná břemena (na části parcely, na celé parcele)

 • Data TopGisOpen or Close

  Panoramatické snímky mobilního mapování

  Ortofotomapa ČR TopGis 12,5 cm (pravidelně aktualizovaná)

  Základní a podkladová rastrová mapa TopGis

  Vyhledávání v databázi KN (pro obce automaticky zdarma) podle:

  – IČ/rodné číslo
  – katastrální území
  – LV (list vlastnictví)
  – druh číslování parcel
  – čísla parcel
  – výměra (m2), (větší, menší, rovno)
  – druh pozemku
  – využití pozemku
  – využití nemovitosti
  – způsob ochrany

 Vyzkoušejte si GisOnline

Vyzkoušejte si demo verzi GisOnline na www.gisonline.cz.

Demo naleznete v galerii projektů pod názvem GisOnline Basic Demo.

  Mapová data jako služba

Potřebujete podkladové rastrové mapy, kde si budete zobrazovat vaše výstupy a analýzy, vyhlášky, nebo jakákoliv rozhodnutí. Nabízíme vám službu WMS, kdy mapy využíváte, ale nemusíte se starat o jejich správu ani aktualizaci. Data udržujeme na našich serverech my a vy jste „jen“ uživatelem této služby.

Naše řešení

Pokrýváme široké portfolio služeb jak v oblasti leteckého snímkování pro tvorbu ortofotomap, skenování, šikmého leteckého snímkování a následné tvorby 3D map i interaktivních vizualizací, mobilního mapování i 2D vektorových digitalizací, např. LANDUSE atp.

Druhy mapových služeb

 • WMS (Web Mapping Service)Open or Close

  WMS (Web Mapping Service) je služba vhodná pro aplikace, které používají kontinuální zoom. Data se generují pro každé specificky velké okno z nejbližší vrstvy nižšího rozlišení.

Výhody použití našeho řešení

Dodáváme Vám rastrové mapy vycházející z OpenStreetMapy, kdy jsme vytvořili zobrazovací klíče podle požadavků našich koncových uživatelů. Mapy obsahují tyto prvky:

 • dálnice, rychlostní silnice, silnice 1.,2.,3. třídy
 • ulice
 • polní / lesní cesty
 • zpevněné cesty (s vyloučením motor. dopravy)
 • železnice, tramvaje, lanovky
 • mosty, nadjezdy, tunely, podchody
 • zastavěné území (intravilán)
 • plochy sportovních areálů
 • plochy průmyslových areálů
 • plochy zdravotních zařízené
 • plochy areálů škol
 • hřbitovy
 • městská zeleň, lesy
 • maloplošná zvláště chráněná území
 • vodní toky, vodní plochy
 • státní hranice

Vrstvy pravidelně aktualizujeme, za podpory vás všech uživatelů v podobě změn přímo na OSM, nebo upravujeme podklad dle podnětů našich zákazníků, pokud je nutné aktualizaci provést rychleji a častěji.

V současné době nabízíme

 • základní mapu
 • podkladovou mapu
 • ortofotomapy ve výsledném rozlišení 12,5 cm/px

Služby poskytujeme s plošnou garancí aktualizace mapových podkladů pro území České republiky. V případě Slovenské republiky poskytujeme ortofotomapu poloviny území s tím, že území umíme rozšířit na základě relevantní poptávky.

?  Zaujaly Vás naše mapové služby?

  Rezervační systém pro stánkový prodej

Proces rezervace a pronájmu stánkových ploch je organizačně náročný. Nejobjemnější částí organizace je většinou agenda spojená s komunikací se zájemci. Ta obnáší vysvětlení toho, jaké plochy jsou k dispozici, jaké mají parametry, kolik jejich pronájem stojí a jaká pravidla musí nájemník dodržovat.

Naše řešení

Náš rezervační systém pro stánkový prodej byl navržen tak, aby zastupitelům pomocí moderních technologií tento proces co nejvíce usnadnil. V praxi to znamená, že většinu agendy, kterou by dříve řešili zaměstnanci města, nyní zvládne obsloužit rezervační systém.

Výhody použití našeho řešení

 • Snížení administrativní zátěže zaměstnanců
 • Vizualizace pronajímaných ploch na interaktivní mapě
 • Automatizace procesu rezervace, pronájmu a kontroly plateb
 • Pokročilé nastavení (oborová omezení, počet jednotek na IČ aj.)

Snímky obrazovky

?  Zaujal Vás náš rezervační systém? Kontaktujte nás!

Translate »