Co je GisOnline:

GisOnline je webová mapová aplikace, která umožňuje rychlou práci s nepřeberným množstvím geografických dat, včetně aktuální ortofotomapy ČR 12,5 cm a pravidelně aktualizovanou databází katastru nemovitostí.

 Klíčové funkce GisOnline

Rychlá a efektivní práce s daty

Všechna potřebná geografická data jsou dostupná v jednom prostředí, data jsou distribuována z vlastního datového úložiště a optimalizována na rychlou odezvu, pro garanci rychlosti přístupu k datům hostujeme na tomto úložišti i data zákazníků.

Komunikace a prezentace

GisOnline nabízí prezentaci ve veřejných projektech i práci v projektech uživatelských skupin s přihlášením. Přístup k datům je řízen na základě uživatelských účtů, které definují nejen kdo co vidí, ale také, jak může s daty nakládat. Pro snadné zaznamenání myšlenek je všem přístupná vrstva kreslení a poznámky.

Správa, editaci a aktualizace dat

Datové vrstvy mohou uživatelé editovat přímo v aplikaci po internetu. Není třeba žádný další speciální software. Typickým příkladem je správa pasportů. Data jsou skrze GisOnline editována přímo na serveru a změny v geometrii i atributech se dynamicky aktualizují všem uživatelům.

Add-on modul rozšiřuje pořizování a správu dat o plně 3D digitalizaci z panoramatických snímků mobilního mapování. Nástroje umožňují jak digitalizaci dat, tak oměřování objektů. Intuitivní nástroje zpřístupňují práci ve 3D i laikům.

V přípravě je modul pro 3D digitalizaci ze šikmých leteckých snímků, který bude k dispozici na přelomu 2016-2017.

Vyhledávání v aktuální databázi KN

Add-on modul nabízí přehledný a jednoduchý formulář pro vyhledávání v databázi KN ČÚZK podle mnoha kritérií. Databáze KN je jednou měsíčně aktualizovaná.

Do projektů standardně zpřístupňujeme ze svých serverů tato data z celé ČR:

 • Pohledy na data RUIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí) – denní aktualizaceOpen or Close

  Stavební objekty:

  – způsob využití objektu
  – stavební konstrukce objektu
  – způsob vytápění objektu
  – připojení objektu ke kanalizaci
  – připojení objektu na vodovod
  – vybavení objektu výtahem
  – počet bytů stavebního objektu

  Parcely:

  – definiční body parcel (parcelní čísla)
  – parcely ve vlastnictví obce
  – hranice parcel
  – parcely podle způsobu využití
  – parcely podle druhu pozemku

  Administrativní jednotky:

  – adresní místa (číslo popisné)
  – ulice
  – základní sídelní jednotky
  – katastry
  – obce
  – obce s rozšířenou pravomocí kraje

 • Veřejná WMSOpen or Close

  Katastrální mapa (rastrová, černá i bílá)

  Věcná břemena (na části parcely, na celé parcele)

 • Data TopGisOpen or Close

  Panoramatické snímky mobilního mapování

  Ortofotomapa ČR TopGis 12,5 cm (pravidelně aktualizovaná)

  Základní a podkladová rastrová mapa TopGis

  Vyhledávání v databázi KN (pro obce automaticky zdarma) podle:

  – IČ/rodné číslo
  – katastrální území
  – LV (list vlastnictví)
  – druh číslování parcel
  – čísla parcel
  – výměra (m2), (větší, menší, rovno)
  – druh pozemku
  – využití pozemku
  – využití nemovitosti
  – způsob ochrany

 Vyzkoušejte si GisOnline

Vyzkoušejte si demo verzi GisOnline na www.gisonline.cz.

Demo naleznete v galerii projektů pod názvem GisOnline Basic Demo.

  Mapová data jako služba

Potřebujete podkladové rastrové mapy, kde si budete zobrazovat vaše výstupy a analýzy, vyhlášky, nebo jakákoliv rozhodnutí. Nabízíme vám službu WMS, kdy mapy využíváte, ale nemusíte se starat o jejich správu ani aktualizaci. Data udržujeme na našich serverech my a vy jste „jen“ uživatelem této služby.

Naše řešení

Pokrýváme široké portfolio služeb jak v oblasti leteckého snímkování pro tvorbu ortofotomap, skenování, šikmého leteckého snímkování a následné tvorby 3D map i interaktivních vizualizací, mobilního mapování i 2D vektorových digitalizací, např. LANDUSE atp.

Druhy mapových služeb

 • WMS (Web Mapping Service)Open or Close

  WMS (Web Mapping Service) je služba vhodná pro aplikace, které používají kontinuální zoom. Data se generují pro každé specificky velké okno z nejbližší vrstvy nižšího rozlišení.

Výhody použití našeho řešení

Dodáváme Vám rastrové mapy vycházející z OpenStreetMapy, kdy jsme vytvořili zobrazovací klíče podle požadavků našich koncových uživatelů. Mapy obsahují tyto prvky:

 • dálnice, rychlostní silnice, silnice 1.,2.,3. třídy
 • ulice
 • polní / lesní cesty
 • zpevněné cesty (s vyloučením motor. dopravy)
 • železnice, tramvaje, lanovky
 • mosty, nadjezdy, tunely, podchody
 • zastavěné území (intravilán)
 • plochy sportovních areálů
 • plochy průmyslových areálů
 • plochy zdravotních zařízené
 • plochy areálů škol
 • hřbitovy
 • městská zeleň, lesy
 • maloplošná zvláště chráněná území
 • vodní toky, vodní plochy
 • státní hranice

Vrstvy pravidelně aktualizujeme, za podpory vás všech uživatelů v podobě změn přímo na OSM, nebo upravujeme podklad dle podnětů našich zákazníků, pokud je nutné aktualizaci provést rychleji a častěji.

V současné době nabízíme

 • základní mapu
 • podkladovou mapu
 • ortofotomapy ve výsledném rozlišení 12,5 cm/px

Služby poskytujeme s plošnou garancí aktualizace mapových podkladů pro území České republiky. V případě Slovenské republiky poskytujeme ortofotomapu poloviny území s tím, že území umíme rozšířit na základě relevantní poptávky.

?  Zaujaly Vás naše mapové služby?

  Rezervační systém pro stánkový prodej

Proces rezervace a pronájmu stánkových ploch je organizačně náročný. Nejobjemnější částí organizace je většinou agenda spojená s komunikací se zájemci. Ta obnáší vysvětlení toho, jaké plochy jsou k dispozici, jaké mají parametry, kolik jejich pronájem stojí a jaká pravidla musí nájemník dodržovat.

Naše řešení

Náš rezervační systém pro stánkový prodej byl navržen tak, aby zastupitelům pomocí moderních technologií tento proces co nejvíce usnadnil. V praxi to znamená, že většinu agendy, kterou by dříve řešili zaměstnanci města, nyní zvládne obsloužit rezervační systém.

Výhody použití našeho řešení

 • Snížení administrativní zátěže zaměstnanců
 • Vizualizace pronajímaných ploch na interaktivní mapě
 • Automatizace procesu rezervace, pronájmu a kontroly plateb
 • Pokročilé nastavení (oborová omezení, počet jednotek na IČ aj.)

Snímky obrazovky

?  Zaujal Vás náš rezervační systém? Kontaktujte nás!